Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

информация за извършени периодични плащания м.февруари

Решение за класиране и обявяване на изпълнител

Протоколи

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Освобождаване на гаранция за изпълнение

00398-2015-0001

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет  при Медицински университет – София по 49 обособени позиции”

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

договор

Страници