информация за извършено периодично плащане м.септември