информация за извършено плащане

информация за извършени периодични плащания м.ноември

информация за извършени периодични плащания м.ноември

информация за извършено плащане

информация за извършени периодични плащания

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

информация за извършени периодични плащания

00398-2014-0011

„Изграждане на интегрирана информационна система в Медицински университет – София в изпълнение на дейностите по проект: „Въвеждане на система за управление на качеството в Медицински университет – София съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“ по договор № BG051PO001-3.1.08-0036 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на дейностите по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Страници