Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Публична покана и приложения към нея

2/2014

„Доставка на химикали, реактиви и  консумативи за нуждите на редовните докторанти на Медицински факултет при Медицински университет-София  по 17 обособени позиции” под №9037719 в АОП

Становище на експерти

Протоколи

Решение за класиране и обявяване на изпълнител

00398-2013-0006

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комбинирана апаратура за измерване на размери и зета-потенциал на наночастици за нуждите на научните разработки по Договор № 1-И/2012 г. на тема: „Характеризиране на катионни нанокапсули за пренос на нуклеинови киселини и други биоактивни вещества при генна трансфекция, регулация на експресията и третиране на туморни клетки".

разяснения по постъпили въпроси

договор

договор

Страници