Решение за избор на изпълнител

Протокол № 3

Протокол № 2

00398-2014-0027

„Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София”

Информация за извършено плащане

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Информация за задържане на гаранции за участие

публична покана и приложения към нея.

1/2014

 „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2015 г. за нуждите на звената на Медицински университет - София" под № 9036904 в АОП.

Страници