5/2015

„Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост предоставени за управление  от Медицински университет-София” под № 9038778 в АОП.

информация по чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП за приключване на договор

Съобщение за оттегляне на публична покана

Разяснения по постъпил въпрос по чл.101б, ал.6 от ЗОП

Освобождаване на гаранция за участие

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Освобождаване на гаранция за участие

протокол

Публична покана и приложения към нея

Страници