Договор

00398-2014-0023

„Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване“

Договор

Решения

Протоколи

00398-2014-0014

Доставка на 1 брой проходен парно-вакуумен стерилизатор, включваща подготвителни дейности, демонтаж на съществуващия стерилизатор, монтаж на новия стерилизатор, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с него и гаранционно сервизно обслужване

00398-2014-0017

"Доставка, монтаж,  пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет-София по 30  обособени позиции”

Документация

00398-2014-0025

„ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на база Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите (СОССБОС) при  Медицински университет – София  по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Обзавеждане за  Блок № 25 и Обособена позиция № 2 Обзавеждане за Блок  №40Б “

Страници