00398-2014-0003

"Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена" / Договаряне без обявление по ЗОП на основание чл.90, ал.1, т.3, във връзка с чл.93, т.1 от ЗОП/

Освобождаване на гаранции за участие

Договор

00398-2014-0023

„Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване“

Договор

Решения

Протоколи

00398-2014-0014

Доставка на 1 брой проходен парно-вакуумен стерилизатор, включваща подготвителни дейности, демонтаж на съществуващия стерилизатор, монтаж на новия стерилизатор, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с него и гаранционно сервизно обслужване

00398-2014-0017

"Доставка, монтаж,  пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет-София по 30  обособени позиции”

Документация

Страници