Освобождаване на гаранции за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Протокол № 1

00398-2014-0009

”Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.;  2. Отпечатване на сборници, учебници и списания;  3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства."

информация за извършено плащане

9030010

„ Периодична доставка на хранителни среди, биологични продукти с къс срок на годност и тестове за микробиологична диагностика, необходими в обучението на студенти и лекари специализанти през 2014 година по 5 обособени позиции, както следва: 1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност, 2. Антибиотични дискове (картриджи х 50 диска) и прилежащи реактиви,  3. Сухи хранителни среди и тестове, 4. Хранителни среди и тестове към фирмена диагностична апаратура  (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ „БАКТЕК” на производител фирма  Бектон Дикинсън)  и  5.

освобождаване на гаранции за участие

договор

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Страници