Решения

Протоколи

00398-2014-0022

„Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия  и 5. Други»  открита процедура по опростените правила  (чл. 14, ал.3, т.2 ) от ЗОП 

Договор

00398-2014-0003

"Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена" / Договаряне без обявление по ЗОП на основание чл.90, ал.1, т.3, във връзка с чл.93, т.1 от ЗОП/

Освобождаване на гаранции за участие

Договор

00398-2014-0023

„Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване“

Договор

Решения

Страници