Обявление за възложена поръчка-прекратяване по обособени позиции