Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№2,6,7,9,10,12,13,17,18 и 19