Решение за класиране, обявяване на изпълнител и прекратяване на обособени позиции