Обявление за възложена поръчка-прекратяване по обособени позиции-12 и 17