Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16