Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Публична покана и приложения към нея

2/2015

„Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София по четири обособени позиции” под № 9038267 в АОП.

 

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Решение за класиране и обявяване на изпълнител

Страници