информация за извършени авансови плащания м.октомври 2015г.