информация за извършени периодични плащания м.септември 2015г.