Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№1, 2, 4 и 5