Решение за изменение на влязло в сила Решение №РК36-299/25.02.2020г. и за прекратяване на обособени позиции №№6, 7 и 9