Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции №№6, 7 и 9