Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №1 и 8