Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции №№4 и 5