Обявление за възложена поръчка - сключване на договор по обособена позиция № 2