Решение за класиране, определяне на изпълнители и прекратяване на обособени позиции