Доклад от работата на комисията по обособени позиции 41 и 56