Обявление за възложена поръчка - прекратяване на об.позиции № 3 и № 5