Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12