Обявление за възложена поръчка-прекратяване по обособени позиции №№2, 3, 4, 8 и 13