Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№4 и 10