Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№3, 6, 11 и 18