информация за извършени периодични плащания м.октомври 2015г.