Обява, документация и приложения към нея

„Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година за нуждите на Факултет по дентална медицина и Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София по 3 обособени позиции“

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users