Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти