Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата на отваряне на офертите