Протокол на комисията

„Упражняване на инвеститорски контрол от името на Възложителя при изпълнение на строителството на обект: «Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на комплекс за образование на медицински университет – София – филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ-VIII- за комплекс за образование, И.П.12259.1027.118, кв.13(бивш264) по плана на гр. Враца, ж.к. “Източна промишлена зона”, бул. “Втори Юни” №179» 

Качване на файлове: 
Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users