Договор

„Извършване на оценка за съответствие на Инвестиционен проект /ИП/ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на  строителството на строеж: «Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ-ФИЛИАЛ “ПРОФ.ИВАН МИТЕВ“- ВРАЦА, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ VІІІ - „ЗА КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“, и.п 12259.1027.118, кв.13 (бивш 264) по плана на гр. Враца, ж.к.“Източна –промишлена зона“, бул.“2-ри юни“ №179“

Качване на файлове: 
Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users