информация за извършени периодични плащания, м.февруари