информация за извършени периодични плащания м.януари 2016