информация за извършено периодично плащане м.май 2015 г.