информация за извършени периодични плащания м.декември