информация по чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП за приключване на договор Д-6/17.02.2015 г. с "Елта 90М" ООД