информация по чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП за приключване на договор