Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор