информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключване на договор