Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор