Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №№1, 2 и 3