Решение за класиране и определяне на изпълнители по обособени позиции