Обявление за възложена поръчка-сключен договор по обособена позиция №3