Допълнително споразумение към договор Д-ОП-90/05.09.2017